Política de privacitat i avís legal

Última actualització: 01/02/2024 

1. Política de privacitat


En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web https://www.donesqueinspiren.cat/ (d’ara endavant “el lloc web”), seran tractades en els següents termes:


Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ASSOCIACIÓ DONES QUE INSPIREN (NIF G72796204), amb domicili per a l’exercici de drets a Avda. Meridiana, 2 1º 1ª 08018 Barcelona – hola@donesqueinspiren.cat (d’ara endavant “la responsable” o “l’associació”).


Finalitats del tractament


Legitimació


Persones destinatàries

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal o necessitat d’organització d’algun projecte determinat subjecte a contracte de confidencialitat. 


Conservació

Les dades personals facilitades per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre la persona interessada no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.

Quan la persona interessada enviï les seves dades per realitzar consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Quan la persona interessada faciliti les seves dades per activar serveis o productes a través del nostre lloc web o per gestiionar una donació puntual o periòdica es conservaran les seves dades mentre siguin necessàries per a tal fi o, en cas de les activacions periòdiques, mentre l’interessat no sol·liciti la cancel·lació de les aportacions, i mentre puguin existir responsabilitats derivades del tractament realitzat o existeixi obligació legal de conservació.


Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, mitjançant correu electrònic adreçat a hola@donesqueinspiren.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).


Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 18 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 18 anys d’edat.


Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials i plataformes d’interacció / gestió social internes (com, per exemple, Discord).

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem la persona usuària ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, la persona usuària consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part de la RESPONSABLE i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts per la RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb la RESPONSABLE, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre la persona interessada no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, podent-ho fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa les persones usuàries hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. La RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que les persones usuàries incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses a comentaris, podran sol·licitar a la RESPONSABLE la cancel·lació d’aquestes.


Canvis en la política de privadesa

L’associació pot actualitzar aquesta política de privadesa de tant en tant mitjançant la publicació d'una nova versió al nostre lloc web. Hauríeu de comprovar aquesta pàgina de tant en tant per assegurar-vos que esteu d'acord amb qualsevol canvi.


2. Avís legal

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l’ASSOCIACIÓ DONES QUE INSPIREN, l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web https://www.donesqueinspiren.cat/

Denominació: ASSOCIACIÓ DONES QUE INSPIREN

Domicili: Avda. Meridiana, 2 1º 1ª 08018 Barcelona

Telèfon: 601532774

Email: hola@donesqueinspiren.cat

CIF: G72796204

Inscripció registral: Registre d’Associacions de Barcelona, Núm. d’inscripció 72248, Data Resolució 02/12/2022, Secció 1a.


Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

L’associació, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

La persona usuària s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

L’associació es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

L’associació  no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.


Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei ales persones usuàries. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per l’associació, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.


Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de BARCELONA.