Alta Sòcia i Donacions

Com que encara no tenim "quota de sòcia" definida, durant el 2.023 tota donació feta per part d'una dona li dona el dret de convertir-se en sòcia de ple dret des de la data de la donació fins el 31/12/23. 

També pots triar ser únicament donant. 


Segueix els següents passos per fer-nos una donació i/o fer-te sòcia:


1r) Clica l'opció que prefereixis: "NOMÉS VULL SER DONANT ", o bé, "VULL SER SÒCIA" .

2n) Fes el pagament online a través de la plataforma habilitada (Stripe) mitjancant una tarjeta de dèbit o crèdit, Google Pay o Apple Pay. L' IMPORT MÍNIM D'UNA DONACIÓ ÉS DE 12€ PERÒ POTS TRIAR INCREMENTAR L'IMPORT DE LA TEVA DONACIÓ. Rebràs un email de confirmació del pagament de la teva donació. 

3r) En cas que hagis optat per fer-te sòcia també, i a partir de les dades de contacte que indiquis al fer la donació, ens posarem en contacte amb tu per formalitzar la teva alta. 

Estarem encantades de resoldre't qualsevol dubte per correu electrònic (hola@donesqueinspiren.cat) o bé a través del Whatsapp de la nostra presidenta. 

Gràcies per fer-ho possible!

Qui pot ser DONANT de l'Associació Dones que Inspiren?

Qualsevol persona jurídica o persona física (indiferentment del seu gènere) major d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès recolzar econòmicament en les finalitats de l'associació i sota la seva condició de donant

Qui pot ser SÒCIA de l'Associació Dones que Inspiren?

Poden formar part de l’associació totes les dones (persones físiques) majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en participar en les finalitats de l'associació i sota la seva condició de sòcia. 

A què destinarem la teva donació?

Principalment, a sufragar els costos mínims operatius del 2023 de la nostra associació (domini, hosting, telefonia, comissions bancàries, etc.). 

Un cop els costos mínims estiguin atesos, destinarem tot el remanent a la realitzacio dels projectes que desenvolupem per: 

Quins beneficis fiscals tinc si faig una donació? 

Encara som una associació massa jove i petita i, malauradament, no estem declarades com a associació "interés públic" i les donacions no generen beneficis fiscals. No obstant, et recomanem que ho consultis a la teva assessora de confiança ja que poden variar en funció de si ets persona física o jurídica, de la comunitat autònoma i de si ja has fet aportacions anteriors a la nostra associació.

Què implica ser sòcia? (Drets i deures)

DRETS: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les

normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més

plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o de les

mandatàries de l’associació.

7. Ser escoltades abans que s’adoptin mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.


DEURES: 

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions

econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

5. Sotmetre a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’associació.

Motius de baixa immediata com a sòcia: 

Són causes per ser donada de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta

Directiva. En cap cas això suposarà el retorn de la quota abonada pel període en curs.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. Detecció de qualsevol comportament inapropiat i sempre que la totalitat de les integrants de la junta

ho aprovi.

Estic obligada a tornar a pagar alguna quota més endavant?:

La donació voluntària que ara facis (12€ import mínim) et dona dret a ser sòcia de ple dret fins el 31/12/23. A partir d'aquesta data, l'associació es reserva el dret a informar-te de l'aplicació de qualsevol nova quota recurrent. 

Us desareu les dades de la meva tarjeta?:

No. Únicament a Stripe es conservaran les dades de la donació que ara facis. No procedirem a carregar-te cap altre import. 

No tinc tarjeta, puc fer la meva donació per bizzum o transferència?:

Escriu-nos un email a hola@donesqueinspiren.cat i t'informarem. 

On puc consultar la informació oficial i estatuts de l'Associació?

Les dades fiscals de l'Associació Dones que Inspiren són les següents: 

NIF: G72796204

Avda. Meridiana, 2 1r 1a CP 08018 Barcelona. 

Si desitges consultar els nostres estatuts: https://www.donesqueinspiren.cat/estatuts