Alta Sòcia i Donacions

Si vols saber tot el que passa dins de l'associació i tenir vot:

Fes-te SÒCIA per 90€/any

Pagues avui online i se't renova la quota d'aquí a 1 any.

Cancel·la en qualsevol moment.

Què inclou la quota de sòcia

A què destinarem la teva quota de sòcia?

Principalment, a sufragar els costos mínims operatius de la nostra associació (domini, hosting, telefonia, comissions bancàries, etc.). 

Un cop els costos mínims estiguin atesos, destinarem tot el remanent a la realitzacio dels projectes que desenvolupem per: 

Qui pot ser sòcia de l'associació?

Poden formar part de l’associació totes les dones (persones físiques) majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en participar en les finalitats de l'associació i sota la seva condició de sòcia. 

Què implica ser sòcia? (Drets i deures)

DRETS: 

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Elegir o ser elegides per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.

6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o de les mandatàries de l’associació.

7. Ser escoltades abans que s’adoptin mesures disciplinàries.

8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10. Formar part dels grups de treball.

11. Posseir un exemplar dels estatuts.

12. Consultar els llibres de l’associació.


DEURES: 

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

5. Sotmetre a mediació les controvèrsies que sorgeixin per raó del funcionament de l’associació.

Si ara em faig sòcia, estic obligada a tornar a pagar alguna quota més endavant?:

La renovació es farà automàticament quan hagi passat 1 any des del dia que la vas donar d'alta però no estàs obligada renovar si no vols. Quan decideixis no renovar, escriu-nos a hola@donesqueinspiren.cat.   

Motius de baixa immediata com a sòcia 

Són causes per ser donada de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva. En cap cas això suposarà el retorn de la quota abonada pel període en curs.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

4. Detecció de qualsevol comportament inapropiat i sempre que la totalitat de les integrants de la junta ho aprovi.

Si prefereixes no implicar-te directament:

Fes-te DONANT

Tu tries la quantitat que vols aportar (import mínim: 12€).

Pagament únic.

Qui pot ser donant de l'associació?

Qualsevol persona jurídica o persona física (indiferentment del seu gènere) major d’edat i amb plena capacitat d’obrar que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès recolzar econòmicament en les finalitats de l'associació i sota la seva condició de donant.

A què destinarem la teva donació?

Principalment, a sufragar els costos mínims operatius de la nostra associació (domini, hosting, telefonia, comissions bancàries, etc.). 

Un cop els costos mínims estiguin atesos, destinarem tot el remanent a la realitzacio dels projectes que desenvolupem per: 

Altres dubtes

Quins beneficis fiscals tinc si faig una donació o pago la quota de sòcia? 

Encara som una associació massa jove i petita i, malauradament, no estem declarades com a associació "interés públic" i les donacions no generen beneficis fiscals. No obstant, et recomanem que ho consultis a la teva assessora de confiança ja que poden variar en funció de si ets persona física o jurídica, de la comunitat autònoma i de si ja has fet aportacions anteriors a la nostra associació.

Us desareu les dades de la meva tarjeta?:

No. Únicament a Stripe es conservaran les dades de la donació que ara facis. No procedirem a carregar-te cap altre import. 

No tinc tarjeta, puc fer la meva donació per transferència?

Escriu-nos un email a hola@donesqueinspiren.cat i t'informarem. 

On puc consultar la informació oficial i estatuts de l'Associació?

Les dades fiscals de l'Associació Dones que Inspiren són les següents: 

NIF: G72796204

Avda. Meridiana, 2 1r 1a CP 08018 Barcelona. 

Si desitges consultar els nostres estatuts: https://www.donesqueinspiren.cat/estatuts 

Gràcies per fer-ho possible!